PvdA huizen

zoek zoek

Vragen PvdA Huizen uitvoering 'Fraudewet'

 

Vragen PvdA Huizen uitvoering 'Fraudewet'
 
In de media kwam de PvdA Huizen vorige week het volgende bericht tegen: 'uitkeringsinstanties zien sinds begin vorig jaar strenger toe op mensen met een uitkering. Wie door een eigen fout te veel geld ontvangt, komt als fraudeur in het systeem te staan. Het te veel uitgekeerde bedrag moet vervolgens worden terugbetaald, maar er volgt ook een boete ter hoogte van datzelfde bedrag.

De boete kan oplopen tot tienduizenden euro's als mensen een aantal jaar, zonder dat zij daarvan wisten, te veel geld hebben ontvangen. Mensen die een boete hebben gehad, komen in de meeste gemeenten niet in aanmerking voor schuldsanering en blijven hun verdere leven met een schuld zitten.' Ook de VNG berichtte hier afgelopen maand over.

Bij de behandeling van de gevolgen van de 'Fraudewet', officieel de

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, in de raadscommissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening, heeft de PvdA Huizen al aandacht gevraagd voor een prudente behandeling van mensen die teveel uitkering hebben ontvangen. Niet zelden blijkt namelijk dat gemeenten een fout heeft gemaakt of dat mensen niet op de hoogte waren van bepaalde eisen. Het kan dan toch niet zo zijn dat in deze gevallen mensen automatisch worden weggezet als fraudeurs en opgezadeld worden met onbetaalbare boetes, die leiden tot schulden, die vaak onoplosbaar zijn? Met alle ellende en kosten van dien. 

De PvdA Huizen heeft het College van B&W van Huizen de volgende vragen gesteld:
-Wat zijn de eerste ervaringen met de 'Fraudewet' in Huizen?
-Hoe is de inhoud van de 'Fraudewet' aan uitkeringsgerechtigden gecommuniceerd?
-Zijn er in Huizen gevallen bekend waarin vermeende fraude niet aan de ontvanger van een bijstandsuitkering te wijten was?
-Zo ja: hoe is de gemeente hiermee omgegaan? Wat is het gemeentelijke beleid op dit gebied?
-Is er überhaupt voldoende maatwerk mogelijk om een verschil te maken in het geval er sprake is van fraude danwel een onbedoelde fout bij aanvragen uitkering?
-Kunnen we in de gemeente Huizen de toezegging krijgen dat mensen die door een fout van de gemeente, of echt buiten hun schuld, een verkeerd bedrag hebben ontvangen niet als fraudeurs worden bestempeld en ook geen boete opgelegd krijgen?
-Is het voor deze groep mogelijk om terugbetaling van teveel ontvangen uitkering te betalen in termijnen? Mensen met een uitkering zitten immers al vaak op een minimum niveau wat betreft inkomsten.

PvdA Huizen-lijsttrekker Maarten Hoelscher plaats bij het voorgaande de volgende opmerking: 'Voor alle duidelijkheid, als er sprake is van echte fraude dan geldt het bovenstaande vanzelfsprekend niet. Fraude moet streng worden aangepakt aangezien deze de bodem onder de solidariteit van de verzorgingsstaat wegslaat. Het automatisch bestempelen van mensen die een onbedoelde fout maken, als fraudeurs gaat echter veel te ver!'

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media