PvdA huizen

zoek zoek

Begrotingsraad 2015

 


Margot Leeuwin en Maarten Hoelscher verzorgden vanmiddag de bijdrage in eerste termijn van de PvdA Huizen aan de begrotingsraad. Hieronder hun bijdrage.

Margot Leeuwin:

'Voorzitter,

Huizen heeft weer een mooie begroting. Waar geld tekort is, wordt er uit de reserves gehaald. En daar zijn reserves voor, heel prettig en makkelijk dus dat we daar wat uit kunnen halen. Helaas geldt dit gegeven niet voor heel veel inwoners van Nederland en ook van Huizen. Zij hebben geen reserves waar ze een beroep op kunnen doen en kunnen geen enkele tegenslag opvangen. Een kapotte wasmachine, een hoge tandartsrekening, het geeft direct problemen omdat er geen centimeter ruimte is in het normale budget en er nul komma nul reserve is of erger nog: er al schulden zijn.Zoals bekend veronderstelt mag worden hebben steeds meer mensen in Nederland te maken met schulden. "De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde (32,1%) van de Nederlandse huishoudens heeft achterstanden. Tien à dertien procent loopt een risico op een proble- matische schuldsituatie. En vijf à zeven procent bevindt zich daar in (373.000 à 531.000 huis- houdens). Hun financiële problemen zijn zo ernstig dat zij die zonder hulp van derden, zoals de schuldhulpverlening, niet of nauwelijks kunnen oplossen. Uitgaande van de hoogste schatting betreft dit meer dan een miljoen Nederlanders. Het merendeel van deze groep is niet bekend bij de schuldhulpverlening." (citaat uit De eindjes aan elkaar knopen van Platform 31)De PvdA vindt dit zeer verontrustende cijfers. Ik neem aan dat dat voor de gehele raad geldt!

Problematische schulden staan bijna nooit op zichzelf. Vaak is er meer aan de hand: geen werk, gezondheidsklachten, relationele problemen, het ontbreken van een sociaal netwerk of moeite hebben met het doolhof aan regelgeving. Oorzaak en gevolg zijn vaak moeilijk van elkaar te onder- scheiden. Mensen met schulden, al dan niet als gevolg van het eigen gedrag, hebben gebrek aan geld. Uit onderzoek is gebleken dat gebrek, op wat langere termijn, het denkvermogen beperkt. Hierdoor nemen mensen die langdurig in de schulden zitten soms onverstandige beslissingen. Het is in mijn ogen dan ook duidelijk dat ondersteuning bieden aan mensen met schulden noodzakelijk is. 

Daarnaast moet ook veel aandacht besteed worden aan preventie om armoede- en schuldenproblematiek te voorkomen. (citaat wethouder de Jonge uit Almere)IK zou graag een verbinding leggen tussen de programma's sociale infrastructuur en maatschappelijke ondersteuning en met name tussen de sociale wijkteams (punt 2 S.I.) en de schulden problematiek (punt 5 MO). De wijkteams worden ingezet om preventief te werken en om problemen aan te pakken voor ze groter worden. Dus ook en vooral op het gebied van schulden omdat financiële problemen vaak alles overheersend zijn. Er wordt heel veel verwacht van de wijkteams, misschien wel te veel... 

Financiële kennis om mensen met schulden te helpen is vaak niet voldoende aanwezig. Daar is wat aan te doen. Platform 31, van de VNG, heeft bijv een praktische handreiking opgesteld voor wijkteams, waar concrete vragen en antwoorden in staan. Dat kan helpen, maar laat ze ook tijdig doorverwijzen naar professionals als ze er niet uitkomen. We mogen de wijkteams niet overschatten en niet overbelasten. Maar we mogen ook de inwoners en hun netwerk niet overschatten en overbelasten! Laat de gemeente tijdig en actief de signalen, met name waar het schulden betreft, oppakken. Dat is van het grootste belang.We zullen hier nader op terug komen bij de behandeling van het beleidstuk dat wij volgende commissieronde krijgen.'

Maarten Hoelscher
'De begroting vaststellen voor het volgende kalenderjaar is natuurlijk erg belangrijk maar echt spannend is het vandaag niet.  De algemene beschouwingen hebben al plaatsgevonden bij de behandeling van de Voorjaarsnota en de raad heeft bij die gelegenheid zijn kaderstellende taak al uitgevoerd. Eigenlijk zitten we vandaag een beetje te kijken naar een eerder dit jaar al aanschouwde voetbalwedstrijd waarvan wij de uitslag al kennen. Het wordt ook op inhoud een beetje eentonig want Huizen doet het financieel gezien goed. Dat is overigens niet saai maar degelijk! Het financieel perspectief voor de jaren 2015-2019 is ten opzichte van de bij de Voorjaarsnota gepresenteerde cijfers zelfs door invloeden van buiten af verbeterd, maar nog niet sluitend. Om dit te bewerkstelligen worden door vorige colleges opgebouwde reserves ingezet. Een prima zaak want daar waren deze ook voor bedoeld. Natuurlijk blijft het zaak om te komen tot een structureel begrotingsevenwicht maar extra bezuinigen zijn vooralsnog niet aan de orde. Hierdoor kunnen belangrijke voorzieningen op peil blijven. 

Hoewel enigszins verbeterd, blijft de staat van onze wegen zorgwekkend. Van alle wegen heeft 16% het stempel onvoldoende meegekregen. Een verbetering ten opzichte van 2011; de eerder gegeven extra impulsen hebben resultaat gehad. Ook op vele fietspaden is dringend onderhoud nodig. Dat is een resultaat van jaren lang bezuinigen en politieke afspraken waarbij alle wethouders evenveel moesten bezuinigen. Of dat nou een verstandige afspraak was, waag ik nu te betwijfelen. Feit is dat de gemeenteraad jarenlang heeft toegestaan dat er bezuinigd werd en met eenmalige middelen de gevolgen daarvan heeft gecamoufleerd. Opnieuw heeft het college besloten te bezuinigen op onderhoud van wegen: de taakstellende bezuiniging voor de komende vijf jaren bedraagt 440.00 euro, structureel. De gemeente denkt dat de wegen veilig gehouden kunnen worden maar dat wordt ‘een hele klus’. Met ‘knip- en plakwerk’, over fietspaden wordt door het college bijvoorbeeld opgemerkt dat toplagen hier en daar ‘plaatselijk’ hersteld zullen worden, blijven fietspaden veilig. Dit heeft echter wel gevolgen voor het aanblik van fietspaden en asfalt. Dit is al zichtbaar op meerdere plaatsen in de gemeente en geeft een weinig fraai beeld. 

Tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein heeft de PvdA-fractie alle andere fracties gevraagd of zij wilden meedenken over een voorstel om de kwaliteit van onze wegen en fietspaden te verhogen middels het inzetten van eenmalige gelden. Daarbij heb ik aangegeven de noodzaak structureel te bezuinigen te onderschrijven, over de hoogte daarvan valt te twisten, maar wel mogelijkheden te zien om in ieder geval opnieuw een boost te geven aan de kwaliteit van onze wegen en fietspaden door inzet van een gedeelte van de vrije ruimte binnen de egalisatiereserve. Deze vrije ruimte bedraagt elk van de komende vijf jaren minimaal 4,8 miljoen euro. De CDA-fractie heeft de door mij geboden handschoen opgepakt en heeft contact met ons opgenomen om mee te denken over invulling van een concreet voorstel voor vandaag. Het resultaat daarvan is zojuist door het CDA ingediend: een gezamenlijke motie van CDA en PvdA; ondersteund door de meeste raadsfracties. De opdracht in de motie is helder en wij zien uit naar de presentatie van de resultaten bij de Voorjaarsnota 2016. De PvdA is zoals gezegd bereid de portemonnee te trekken. Wel op basis van volledige informatie zodat de goede keuzes gemaakt kunnen worden voor de begroting voor het jaar 2017. 

Een goede keuze is wat ons betreft al gemaakt ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. Huizen werkt daarbij samen met de regiogemeenten en dat heeft in ieder geval geresulteerd in de noodopvang van 100 vluchtelingen op Crailo. In de begrotingskrant hebben wij al onze waardering uitgesproken voor de het goede werk dat onze ambtenaren hierbij hebben verricht. Deze herhalen wij hier graag. 

De PvdA is blij dat de gemeente Huizen heeft aangegeven dat vluchtelingen welkom zijn binnen onze gemeentegrenzen om in vrijheid en veiligheid te werken aan de terugkeer naar hun eigen land en familie en als dat niet meer kan, aan het ontwikkelen en werken aan hun toekomst in Nederland. Er is, zo horen wij om ons heen, voldoende draagvlak in Huizen, om vluchtelingen op te vangen en verder te helpen. Het is van het grootste belang om dit draagvlak te behouden door actief het gesprek aan te gaan met de inwoners van Huizen en hen in vroegtijdig stadium te informeren in het geval er concrete plannen zijn voor opvanglocaties. In andere gemeenten leiden dit soort bijeenkomsten tot scheldpartijen en intimidaties. Raadsleden en bestuurders worden bedreigd en eigendommen vernield. Walgelijk en dit soort gedrag ondergraaft ons democratische systeem. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van bijeenkomsten die goed verlopen en waar mensen het gesprek met elkaar aangaan in plaats van de overtuiging te zoeken in stemverheffingen en erger. 

Wij gaan er vanuit dat er in Huizen proactief wordt nagedacht over de wijze waarop onze inwoners zullen worden geïnformeerd, mocht het zover komen dat er vluchtelingen naar Huizen komen. Kan de burgemeester ons hierover informeren? Communicatie met inwoners is en blijft dus belangrijk. Ook als het gaat om overlast. De PvdA is al jaren een groot voorstander van het integrale veiligheidsbeleid. Niet alleen repressief optreden maar ook problemen voorkomen door het nemen van verschillende maatregelen en de inzet van allerlei instrumenten. De PvdA Huizen mist in de programmabegroting echter de betrokkenheid van jongeren bij hinder en overlast die vaak door deze groep wordt veroorzaakt. Naar wij begrepen is die betrokkenheid er wel tav het dossier radicalisering/polarisatie. Wij zouden graag zien dat de betrokkenheid van jeugd bij het bespreken van hinder en overlast via Tram en het jongerenwerk vorm en inhoud krijgt. Graag vernemen wij wat het college hiervan vindt. 

‘Samenwerken oké, maar als middel om fusie te voorkomen nee’. De PvdA blijft als enige Huizer fractie pleiten voor drie in grootte min of meer gelijkwaardige gemeenten in Gooi- en Vechtstreek. Op 1 januari ontstaat er ten westen van Huizen een mooie en grote gemeente Gooise Meren en inmiddels flirt Wijdemeren openlijk met Hilversum; daarbij blijft Weesp alleen en verweesd achter. Deze ontwikkelingen gaan in onze optiek absoluut leiden tot gevolgen voor de positie van de gemeenten in het oosten van het Gooi. Waarom blijven partijen in deze raad, maar ook in die van de BEL-gemeenten, toch zo vasthouden aan zelfstandigheid voorzitter? Waarom zijn wij hier zo fusiefoob? Het is ons een raadsel en een gemiste kans om de regie over de eigen toekomst te pakken en de belangen van Huizen als grootste gemeente in een nieuwe, door in ieder geval Huizen, Blaricum en Laren te vormen gemeente,  op de beste wijze te behartigen. Overigens zonder de belangen van de toekomstige fusiepartners te veronachtzamen. 

Er staat veel te gebeuren in Huizen het komende jaar. Er zijn diverse ontwikkelingen waar wij volledig achterstaan. Ook een aantal waar wij bedenken bij hebben. Onze opvattingen over bijvoorbeeld de Keucheniusstraat, de korting op de OZB en de zondagsluiting van winkels zijn bekend. Het heeft weinig zin deze vandaag opnieuw naar voren te brengen in deze bijdrage want dit zet weinig zoden aan de dijk. De meerderheid van deze raad heeft gesproken; zo werkt onze democratie. Onze opvatting heeft overigens wel gevolgen voor ons stemgedrag later vandaag maar dat is van later zorg. Ik wens het college en het ambtelijk apparaat veel succes toe bij het uitvoeren van alle beleidsvoornemens en hopelijk kunnen wij bij de voorjaarsnota 2017 met waardering en tevreden terugkijken op het begrotingsjaar 2016. Voorzitter, Ik kan nu al mijn waardering uitspreken over het feit dat het dualisme ook Huizen bereikt lijkt te hebben. Wat eerder niet lukte, kan gelukkig nu wel. Een voorbeeld daarvan is het door het CDA bij de commissie Sociaal Domein geagendeerde punt over de persoonsvolgende financiering van de voorschoolse educatie. De discussie daarover was een verademing en eens niet een vraag- en antwoordspelletje tussen commissie/raad enerzijds en het college anderzijds. Goed ook om te zien dat deze discussie heeft geleid tot een concreet voorstel vanuit de raad. Dat wij inhoudelijk een andere opvatting hebben dan de indieners ervan, doet hier niets aan af. Wij komen hier in onze tweede termijn op terug.

Tot slot de Mulock Houwerschool. Met instemming hebben wij kennis genomen van de vragen van GroenLinks over de ontwikkelingen aldaar. Deze fractie en de PvdA Huizen, met toenmalig wethouder Liesbet Tijhaar voorop, hebben zich sterk gemaakt voor de komst van de Mulock Houwerschool naar Huizen en samen met deze fractie, en de andere partijen in deze raad, zullen wij ons sterk maken voor het behoud ervan. Wij wachten de antwoord van de gestelde vragen door het college vooralsnog af.'

 

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media