PvdA huizen

zoek zoek

Bijdrage PvdA Huizen aan Begrotingsraad oktober 2017

 

Voorzitter,

 U bent twee weken geleden precies 69 jaar oud geworden, waarvoor onze felicitaties, en hopelijk wordt u in oktober volgend jaar 70; de leeftijd waarop uw burgemeesterschap van rechtswege eindigt. Dit is volgens mij uw laatste begrotingsraad als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad. Bijzonder na al die jaren in Huizen en al die gemeenten daarvoor die u als burgemeester gediend heeft.

 Voorzitter, 

 Het is Code Oranje, waarschuwen honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers deze week. Code Oranje betekent grote kans op gevaarlijk weer. Welke schade loopt de democratie? 

 De burgemeester van Vlaardingen en voorman van Code Oranje, Bert Blase, stelt  gisteren in de Volkskrant 'Het vertrouwen in de politieke democratie neemt af. Mede daardoor worden de tegenstellingen groter en wordt het steeds moeilijker om oplossingen te vinden. We willen lokaal en landelijk experimenten mogelijk maken. De nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en betrokkenheid. Het gaat om minder polarisatie en meer samenwerking. Voorts stelt hij niet het populisme te willen bestrijden maar liever de onderliggende onvrede en het wantrouwen te lijf te gaan. Populisme wijst volgens hem op onbehagen en onvrede. Dat moet je keren' zegt hij.

 

De PvdA Huizen vindt dit initiatief buitengewoon interessant omdat het zichtbaar tijd is onze democratie te vernieuwen. Ook in Huizen zodat meer inwoners zich betrokken voelen bij en gehoord voelen door hún gemeente! In dat kader denken wij graag mee over de door GroenLinks vandaag voorgestelde conferentie.

 

De komende tijd zal de politiek zich, zo vrezen wij,weer van zijn slechtste kant laten zien; er vinden komend voorjaar namelijk weer verkiezingen plaats voor de Tweede kamer der Staten Generaal. Ongetwijfeld zullen politici weer rollebollend over straat gaan om de gunst van de kiezer te krijgen. Politici vergeten daarbij dat zij uiteindelijk afspraken zullen moeten maken in een regeerakkoord juist over wat hen bindt. Zo werkt ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging waarbij niemand een meerderheid heeft. Ik kijk er met angst en beven naar en vrees dat Nederland alleen maar verdeelder raakt en bepaalde groepen in onze samenleving zich nog minder gehoord voelen met verdere polarisatie tot gevolg. Misschien dat het initiatief van Code Oranje’ een positieve bijdrage levert en in ieder geval stof geeft tot nadenken en praten over manieren waarop het beter kan. 

 

Ook mijn eigen partij maakt zich op voor de verkiezingen en heeft deze week het concept verkiezingsprogramma Een verbonden samenleving’ gepresenteerd waarin de rode draad van de sociaaldemocratie, eerlijk delen, vast werk, goed wonen, toegang tot scholing, emancipatie, recht en op zeggenschap worden omgezet in concrete beleidsvoorstellen. Ook principes die bij de PvdA Huizen hoog in het vaandel staan. Zo bekijken wij ook de voorliggende begroting.

 

Dit is alweer de elfde keer voorzitter dat ik een begrotingsbehandeling meemaak als raadslid en mijn achtste als fractievoorzitter. In de tussentijd hebben wij, om invulling te geven aan het dualisme,  een verandering doorgevoerd die maakt dat de raad in vroeg tijdiger stadium invloed kan uitoefenen op de begroting.

 

Die verandering was dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota de algemene beschouwingen plaatsvinden en dat de raad in die vergadering kaders kan meegeven voor de begroting van het daaropvolgende jaar. Of het daarmee echt dualer en spannender is geworden is de vraag. Ik heb inmiddels voldoende ervaring in zowel coalitie als oppositie om daar mijn vraagtekens bij te zetten. In mijn optiek is het dualisme mislukt en is niet alleen de duale verhouding tussen college en raad er niet gekomen maar is de overheid in de jaren van het dualisme in plaats van dichterbij burgers alleen maar meer op afstand komen te staan. Overigens zijn er positieve uitzonderingen waarop ik later terug zal komen.

 

Veel werd en wordt nog steeds in de binnenkamers voorgekookt, ook onze handen zijn wat dat betreft niet schoon, en er is weinig ruimte voor coalitie- en oppositiefracties om soms moeizaam tot stand gekomen beleidsvoornemens bij te sturen. Als er meevallers zijn dan wil het nog wel eens gebeuren dat coalitiepartijen de buit verdelen maar voor het overige is er weinig ruimte voor wijzigingen of een eigen geluid. De fractie van D66 Huizen noemde dat bij monde van toenmalig fractievoorzitter Verbeek vaak het Stenen Bruidsbed. Ik ben benieuwd hoe deze fractie nu tegen deze bewoording en de achterliggende gedachte daarbij aankijkt nu deze partij zelf bestuursverantwoordelijkheid draagt en de in een middels compromis tot stand gekomen collegeakkoord moet verdedigen. Ik ben benieuwd! Overigens maak ik mij geen illusies voorzitter dat het nu anders is dan in vroeger tijden. Ik weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt en het is in deze ook geen verwijt maar verwondering dat er eerst kritiek was en nu kennelijk berusting dat het systeem zo werkt.

 

Dan over naar het geld: vandaag stelt de raad het geld ter beschikking voor het uitvoeren van de beleidsvoornemens neergelegd in de programmabegroting. Wij geven als gemeenteraad, zoals dat zo mooi heet, invulling aan ons budgetrecht

Financieel gaat het nog steeds prima met Huizen hoewel er geen structureel en reëel begrotingsevenwicht is en het meerjarenperspectief sluitend gemaakt wordt door de inzet van reserves zoals de egalisatie schommeling algemene uitkering. Dat is op zich weinig schokkend en geen nieuw beleid maar al ingezet door vorige colleges waarbij het schommelfonds in het leven is geroepen om schommelingen vanuit de algemene uitkering op te vangen zonder steeds in te hoeven grijpen in bestaand beleid.

 

Toch is het zaak de begroting structureel op orde te krijgen. Het vorige college heeft daartoe al behoorlijk bezuinigd en hoewel het financieel perspectief niet in balans is, is het niet nodig in deze begroting extra te bezuinigen. Een goede zaak omdat bezuinigingen nooit bijdragen aan het op peil houden van, laat staan het verbeteren van, de voorzieningen voor onze inwoners.

 

Toch wordt er ook dit jaar weer geïnvesteerd in de kwaliteit van onze voorzieningen. Zo staat er vandaag een voorstel op de agenda voor de renovatie en uitbreiding van de verenigingsaccommodatie van HSD De Zuidvogels. Een voorbeeld van dualisme waarbij de raad tijdens de Voorjaarsnota, in weerwil van het collegevoorstel, het college opdroeg nog eens goed alle potjes en reserves te bekijken en te onderzoeken welke wensen van deze club gefinancierd kunnen worden uit het bestaande beleid.

 

HSV De Zuidvogels is een grote vereniging in Huizen met een prachtig gelegen complex maar iedereen die erwel eens is geweest kan zien dat het geen overbodige luxe is om de kantine en de kleedkamers grondig aan te pakken en aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. 

 

Er ligt nu een voorstel dat grotendeels tegemoet komt aan de wensen van de vereniging. Maar wel met een hoog prijskaartje! Er wordt namelijk in het raadsvoorstel een  lening verstrekt tegen een rente van 4%; bijna een woekerrente! Wij dienen daarom graag het amendement mee in van Leefbaar Huizen terzake en verwijzen voor de overwegingen daartoe naar de tekst van het reeds ingediende amendement. 

 

Een eigen amendement dienen wij in over het Huizer Museum. Het college wil het verzoek om verhoging van de subsidie aan het Huizer Museum niet honoreren. De PvdA Huizen vindt dat jammer en wil dat deels wel doen namelijk voor de uitbreiding van de aanstelling van de directeur naar 1,0 FTE.  Tekst amendement:

 

Wij zouden graag zien voorzitter dat er meer sociale woningbouw komt. Er zijn immers 30.000 woningzoekenden in onze regio waarvan 11.000 actief. Er is inmiddels een wachttijd voor een huis van 8 jaar! In het licht daarvan had er bij de regionale woonvisie wel een schepje bovenop gemogen wat de PvdA betreft. Daartoe zijn er ook mogelijkheden. Wij vinden het bijvoorbeeld vreemd dat de regio aangeeft dat deze de focus wil leggen op het bouwen in het middensegment omdat daar veel vraag en weinig aanbod is. Dat is misschien waar maar er zijn meer problemen in het sociale - dan in het middensegment.

 

Daarom: stop de verkoop van sociale woningen of verminder die op zn minst! De afgelopen jaren is de kernvoorraad sociale huurwoningen met 600 gedaald in de regio. In de woonvisie is opgenomen dat er alleen nog maar woningen verkocht mogen worden als er een te bouwen woning tegenover staat. Maar als je er net zoveel mag verkopen als je er bouwt, zal de voorraad niet toenemen. 

 

Kijk daarbij ook naar de woonlasten; zeker relevant! Bent u als inwoner op zoek naar een woning en hebt u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot en met € 586,68 (als u met één of twee perso(o)n(en) bent) of tot en met € 628,76 voor meer personen.  Hierdoor huurt u een woning die past bij uw huishoudinkomen. Dit is overigens opgelegd vanuit de Woningwet. Jongeren onder de 23 mogen slechts woningen accepteren met een huurprijs van € 409,- om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Zo krijgen zij een woning die past bij hun inkomen. Maar dan moeten die woningen er wel zijn! Daarnaast wordt verwacht dat statushouders met name zullen concurreren met andere woningzoekenden in de allerlaagste prijsklassen binnen de sociale woningbouw. Wil het systeem van passend toewijzen functioneren dan moet er wat gebeuren. Wat gaat het college concreet meenemen om dit te bewerkstelligen?

 

Dan de kindregelingen: 

Er zijn door het Rijk extra gelden , 100 miljoen euro, beschikbaar gesteld voor kinderen die in armoede opgroeien. Toen deze vorig jaar aangekondigde zogenaamde Klijnsma-gelden’ bekend werden, hebben we al aandacht gevraagd voor extra inzet voor kinderen. We doen al veel in Huizen; zoals de sport en de cultuurpas. Hiervoor is vanuit de landelijke organisaties niet altijd voldoende budget beschikbaar en Huizen zou dit dan aanvullen waar nodig. Dat is mooi!

Ook kent Huizen inmiddels al een aantal jaren de door de PvdA voorgestelde pc-regeling voor jongerenook mooi.

 

Toch zouden we graag meer doen voor de groep kwetsbare kinderen. Wij hebben bijvoorbeeld gedacht aan gratis’ huiswerkbegeleiding. Daarmee zouden we meerdere doelen kunnen bereiken: de kinderen krijgen hulp bij schoolwerk, waardoor hun prestaties en daarmee kansen in de toekomst kunnen verbeteren. Op deze wijze komen zij ook beter in beeld en kan er mogelijk en zo nodig andere hulp worden geboden. Wij zouden graag een proef zien in alle buurthuizen, daarbij begeleid door bijvoorbeeld Versa. Is dit mogelijk en ziet het college hier brood in? Als er nog andere ideeën leven of wensen bekend zijn vanuit de jongeren, dan horen we dat graag en kunnen we daar wellicht op een later moment nog op terugkomen.

 

Zelf zal de PvdA Huizen in het kader van de landelijke verkiezingscampagne een zgn. Pizza-meeting beleggen met jongeren, waarbij ook een Tweede Kamerlid aanwezig zal zijn, om hun ideeën voor het land maar ook voor Huizen te vernemen. Zodra hier meer informatie over is dan laten wij dat uiteraard weten. 

 

Tot slot de herindeling voorzitten. Het bestuurskrachtsonderzoek laat weer eens zien dat de tijd om achterover te leunen, zoals de gemeente Huizen al geruime tijd doet, voorbij is. Volgende week zullen wij hier verder over spreken maar voor ons is het al duidelijk en dient Huizen de steven te wenden en wel naar het westen. Naar de gemeente Gooise Meren.

Fractievoorzitter PvdA Huizen

M.W. Hoelscher

 

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media