PvdA huizen

zoek zoek

Algemene beschouwing PvdA Huizen

 

Voorzitter, 

De laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode staan in de schaduw van de Arhi-procedure die inmiddels loopt. Nu het de provincie menens lijkt, worden nu nog zelfstandige gemeenten als Huizen, Blaricum en Laren wakker en proberen middels allerlei rare constructies herindeling te voorkomen. Herindeling is voor de PvdA Huizen geen doel op zich voorzitter. Het is een middel om de democratische legitimiteit van het bestuur in de regio te vergroten en de knelpunten in de regio op te lossen die in diverse rapporten zijn geconstateerd. Dat deze niet altijd de gemeente Huizen betreffen, is voor de PvdA irrelevant. Wij moeten onze verantwoordelijkheid tonen om de bestuurskracht in de regio te vergroten zodat de Gooi- en Vechtstreek niet weggedrukt wordt tussen Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Almere. 'Heb uw naaste lief als uzelf’, ‘Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn’ en ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ zijn enkele bijbelse citaten die wat ons betreft zeer op z’n plaats zijn. Het licht gaat echt niet uit in Huizen als wij deel gaan uitmaken van een fusiegemeente en burgers zullen weinig van een fusie merken. Er liggen zelf kansen voor een kernenbeleid waarin de verschillende onderdelen van een nieuwe gemeente kunnen floreren als nooit te voren. Het collegevoorstel dat volgende week besproken gaat worden over de zienswijze van Huizen vinden wij teleurstellend. Het is weinig concreet en maakt dat de gemeenteraad nog lastiger haar controlerende taken kan uitvoeren. Immers wordt Huizen straks misschien wel vertegenwoordigd door een wethouder van een andere gemeente en is het de vraag wie wie straks aanspreekt. Zeker als de hiervoor bedoelde wethouder ook nog gemandateerd wordt om tot een resultaat te komen dat ons als raadsleden misschien wel helemaal niet welgevallig is. Het resultaat levert grote gemeenten Hilversum en Gooise Meren op en een Gooise Hydra, een veelkoppig monster, in het oosten van de regio. Bepaald geen evenwichtig resultaat. Ook geen oplossing van problemen maar enkel gericht op het tegen beter weten in vasthouden aan zelfstandigheid voorzitter. Hopelijk trapt Gedeputeerde Staten niet in deze schijnbeweging. Maar daarover volgende week meer.

 

Op sociaal gebied lopen we in het Huizen op een aantal gebieden voorop en daar mogen we trots op zijn. Het maatwerk, de open-einde financiering, het persoonsvolgende budget en projecten als Tijd voor Meedoen, Zicht op Werk en Zicht op Meedoen zijn mooi van opzet en lijken te werken in de praktijk. Kleinschalig, persoonlijk en lokaal uitgevoerd.

Daar tegenover staat dat het totaal aantal uitkeringen is gestegen en dat er in de regio grote moeite is om mensen weer aan het werk te helpen, zeker als het gaat om mensen met beperkingen. Ook is er nog steeds te grote afstand tussen werkgevers en werkzoekenden, ondanks de inzet hierop van de gemeente en de regio. Daar ligt dus nog een opdracht. 

 

We zijn verheugd over de investeringen in het Erfgooiers-college, de verbouwing van het clubhuis van De Zuidvogels en de plannen voor verbeteringen aan de basisscholen; allemaal belangrijk voor onze jeugd! Laten we daar vooral mee door gaan. Investeren in voorzieningen waar veel inwoners van Huizen gebruik van maken.

 

Op het minimabeleid doet Huizen al aardig wat, maar volgens de PvdA kan daar nog wel een schep bovenop. 

Zo komt er de komende jaren ruim 8 ton beschikbaar aan zg. Klijnsma-gelden om armoede onder kinderen te bestrijden. Dat is belangrijk, want achterstanden in ontwikkeling op diverse gebieden worden later meestal niet meer ingehaald!

Het college is bezig met een voorstel maar wij vinden dat wel erg lang duren. Concrete ideeën die wij de wethouder willen meegeven bij het maken van een voorstel zijn bijvoorbeeld: geef ouders jaarlijks een kledingbon per kind voor de noodzakelijke aanschaf van bijvoorbeeld een winterjas en goede schoenen. Wij hebben van ervaringsdeskundigen gehoord dat dit soort posten een groot probleem zijn. 

Een ander idee is om geld beschikbaar te stellen voor vakantiekampen en andere vakantieactiviteiten, zodat kinderen die nooit op vakantie kunnen er toch even uit zijn. Dat geldt zowel voor de gewone kids als voor kinderen met een beperking natuurlijk!

Verder moet het bestaan van de sportpas EN de cultuurpas (voor muziekles, ballet e.d.) meer aandacht krijgen, zodat het gebruik toeneemt. Misschien kunnen alle sportverenigingen en culturele instellingen daaraan mee werken door op hun websites, in folders en op bijvoorbeeld nota's ALTIJD te vermelden dat deze mogelijkheden bestaan. 

De bibliotheekpas is nu tot zes jaar gratis, maar zou wat ons betreft tot 12 jaar gratis moeten zijn, waarna de middelbare scholen de kosten overnemen. Graag een reactie van het college voorzitter.

 

Een ander belangrijk onderdeel van het minimabeleid vinden wij de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) zoals de gemeente die aanbiedt aan inwoners met een smalle beurs. Zoals iedereen zal begrijpen is een goede verzekering belangrijk, EXTRA belangrijk zelfs voor kwetsbare mensen, die vaak ook met meer gezondheidsproblemen geconfronteerd worden. De huidige regeling in Huizen hanteert de LAAGSTE inkomensgrens van de hele regio en de LAAGSTE bijdrage voor de aanvullende premie. Dat kan toch niet waar zijn voor de rijkste gemeente van het Gooi! 

Daarom komt de PvdA Huizen met een motie om beide onderdelen te verhogen. Daarmee kunnen we veel mensen helpen, zowel de huidige groep gebruikers (ongeveer 650 personen) als een groep inwoners,  als de groep inwoners die net boven het minimum zit (zo'n 500 huishoudens). De kosten die hiermee gepaard gaat kunnen gedekt worden uit de (royale) reserve Sociaal Domein. De verwachting is dat een betere verzekering er voor zorgt dat er minder beroep gedaan hoeft te worden op bijzondere bijstand en WMO-voorzieningen. 

 

Ook op andere terreinen kan er best een schepje bovenop voorzitter. Zo lukt het maar niet de al jarenlang gewenste verbinding tussen de haven en het oude dorp te realiseren. Een begin is er, met de door Kos en Hogenbirk aangekochte krachtcentrale, maar het is nu zaak door te pakken.

 

Eind mei hebben als fractie een bijeenkomst gehad waar de voornoemde ontwikkelaars aanwezig waren maar ook een afvaardiging van het Huizer Museum en de bibliotheek. Tijdens de samenkomst gaf cultuurondernemer Ernst van der Sloot zijn visie op de verschillende belevingsgebieden in Huizen en het ontbreken van een verbinding daartussen. We hebben concreet gesproken over de verdere ontwikkeling van de Havenstraat tot een soort van ‘cultuureiland’ door nu nog lege fabrieksgebouwen om te bouwen tot een creatief centrum waarin ook het Huizer Museum en zelfs de bibliotheek onderdak vinden. We hebben zelfs tekeningen gezien en die smaakten naar méér! Mooi dat dit vanuit de samenleving komt en het waardte onderzoeken of dit ook realiseerbaar is en zo ja tegen welke prijs. Het resultaat moet een gebied zijn waar creativiteit en ondernemerschap hand in hand gaan met horeca en wonen en dat de ontbrekende schakel is tussen haven en oude dorpDe PvdA fractie is zeer enthousiast over het plan. Niet alleen omdat het idee Huizen op de kaart kan zetten maar ook over alle gevolgen die daaraan verbonden zijn voor aantallen toeristen en dus ook werkgelegenheid en inkomsten. Amsterdam kan het aantal toeristen nauwelijks aan en het is zaak daarvan te profiteren. 

 

Het lijkt ons een goede zaak dat de gemeenteraad hierover met genoemde partijen, er hebben zich trouwens al geïnteresseerde partijen gemeld die graag willen meedenken, in gesprek gaat en zich niet alleen laat informeren maar samen met anderen, iedereen die mee wil denken is welkom, gaat brainstormen over de mogelijkheden. De PvdA Huizen stelt voor dit middels een raadspodium te doen dat wat ons betreft dient plaats te vinden voor de begrotingsbehandeling in oktober. Het lijkt ons een goede zaak de agendering en voorbereiding over te laten aan de agendacommissie van de gemeenteraad. Graag vernemen wij van andere raadsfracties wat zij hiervan vinden.

 

‘Huizen haven van het Gooi’ voorzitter. Een mooie slogan maar er lijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. De gemeentelijke haven floreert niet en in plaats van meer reuring in het dorp gaan de luiken van het Oldtimerfestival en het Havenfestival dicht als wij naar het concept evenementenbeleid kijken. Wat de PvdA betreft mag er meer aan promotie gedaan worden zoals omliggende gemeenten doen anders wordt het straks een dode bedoening in de haven en is er sprake van een lege haven van het Gooi. Het college sloeg vorige week nog volledig de plank mis toen het besloot geen vergunning af te geven voor een Vispaviljoen naast de haven. De commissie Fysiek Domein bleek gelukkig, en unaniem, een andere mening toegedaan en op mijn voorstel heeft de commissie het college gevraagd het besluit te heroverwegen. Hoe is het mogelijk dat het college zich verschuilt achter allemaal regeltjes en niet het doel voor ogen houdt namelijk een bruisend Huizen voorzitter? Hoe is het mogelijk dat de politieke voelsprieten van het college in dezen totaal ontbraken? Dat het college niet even de mening van de commissie afwachtte maar op de middag voor de commissiebehandeling nog even snel een besluit de burelen liet verlaten. Geen sterk optreden en dat geldt voor meerdere dossiers in het fysiek domein. Klankbordgroepen die zich miskend voelen, een meningsverschil over onderzoeken naar parkeren in het oude dorp dat vervolgens weer middels veel kunst- en vliegwerk moet worden opgelost. 

 

Feit blijft dat de noodzakelijke verlevendiging van het centrum van Huizen maar niet van de grond komt. Het bebouwen van het braakliggend stuk grond aan de Keucheniusstraat dicht weliswaar een gat maar is hopelijk niet wat wethouder Verbeek voor ogen had toen zij tijdens de verkiezingscampagne riep dat de luiken open moesten. Het is tijd voor echte keuzes voorzitter zoals het verplaatsen van de markt om horeca mogelijk te maken en het openen van de winkels op zondag; al was het maar rondom de feestdagen. En brood halen bij bakker Bart kan niet; het opeten op het terras wel. Dat is toch ongelooflijk? En dat allemaal omdat 8 zetels, nog geen 30 procent, in deze 27 zetels tellende gemeenteraad blijven vasthouden aan het verleden. En nu krijgen we natuurlijk reacties zoals ‘ondernemers willen niet, kijk eens naar de positie van werknemers’, etc. Of een verwijzing naar onze eigen afspraken gedurende onze collegedeelname. Dat laatste steken wij ook niet onder stoelen of banken maar tijden veranderen voorzitter. Feit is dat de PvdA op grond van dit punt besloot niet in nte gaan op verzoek van formateur Bakker toe te treden tot de coalitie met een eigen wethouder die tevens namens GroenLinks zou optreden.

 

Feit is ook dat de omzet nu wegvloeit naar omliggende dorpen en dat ondernemers bang zijn dat deel christelijke klandizie wegloopt als zij op zondag open zouden gaan. Veel Huizer bestedingen komen terecht in Laren, Bussum en andere dorpen en steden en dat is pas slecht voor ondernemers en het ondermijnt de werkgelegenheid. Vraag creëert aanbod en niet andersom voorzitter. Het zal ongetwijfeld weer een item worden tijdens de verkiezingscampagne van begin 2018 en het is dan de vraag of partijen die willen dat de luiken écht open gaan zich wederom laten gijzelen door christelijk Huizen.

 

Dan de veiligheid voorzitter, een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Het wemelt boven het dorp van de politiehelikopters, er is sprake van veel inbraken en er worden weer auto’s in de fik gestoken. Veel inwoners maken zich zorgen en vragen zich af welke concrete maatregelen er genomen worden het tij te keren. Het lijkt alsof de informatie daarover de bevolking niet bereikt en dat maakt dat het gevoel van veiligheid er niet op vooruit gaat voorzitter. Wat gaat het college doen om de informatie richting inwoners te verbeteren?

 

Vorig jaar maakte een door GroenLinks ingediende en door ons ondersteunde motie het mogelijk de regenboogvlag te hijsen op 11 oktober jongstleden. Heel mooi natuurlijk!

 

GroenLinks schreef in het Nieuwsblad van Huizen ‘Iedereen moet het hele jaar zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal veilig kunnen voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. Ook homoseksuelen, biseksuelen en transgenders! Een regenvlag hijsen is natuurlijk heel mooi maar een begin!

 

Op roze zaterdag hebben wethouders van Den Bosch en Oss, namens 44 nadere regenboogsteden, aangegeven door te willen gaan met LHBT-beleid. Zij willen zich inzetten voor acceptatie van homosexuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. In de verklaring ‘van Regenboog naar Horizon’ staat beschreven hoe de gemeenten de komende jaren met dit thema verder willen gaan. Door beter samen te werken, bijvoorbeeld met scholen, sportverenigingen en jongerenwerk. Zodat iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is.

 

Onze vraag aan het college is of het op de hoogte is van het bovenstaande en wat er in Huizen op dit vlak gebeurt. Nergens in de programmabegroting wordt hier namelijk over gesproken. 

13

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media