PvdA huizen

zoek zoek

Raadsvragen Zondagsopenstelling winkels op 24 en 31 december

 

Naar aanleiding van brieven van Detailhandel Nederland en de Huizer Ondernemers Federatie stelde fractievoorzitter Maarten Hoelscher de navolgende vragen aan het college van B&W van Huizen en de coalitiepartijen. Inmiddels is bekend dat de voorzitter van de commissie Fysiek Domein instemmend heeft gereageerd op het PvdA-verzoek de bovengenoemde brieven en onze vragen te agenderen voor de commissievergadering van 18 oktober. Zo kunnen belanghebbenden ook inspreken. De brieven kunt u terugvinden bij de vergadertijden voor de vergadering. Deze zijn zsm terug te vinden via www.gemeenteraadhuizen.nl.

‘Geacht college, geachte raadsleden,

Onlangs verscheen er een brief van Detailhandel Nederland over de opening van winkels op 24 december(bijlage 1). Daarin wordt de vrees naar voren gebracht dat winkels in plaatsen waarin deze op de zondag direct voorafgaand aan Kerstmis gesloten zijn, omzet verliezen aan winkels in omliggende plaatsen waarin dat niet het geval is.

De afgelopen dagen kwam een soortgelijk bericht van de Huizer Ondernemersfederatie(bijlage 2). De HOF stelt dat ‘ook in de gemeente Huizen leeft dit probleem. Het is uiteraard bekend dat binnen de huidige coalitie de afspraak bestaat om deze raadsperiode geen zondagopenstelling toe te staan. Maar sinds per 1 juli 2013 de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden, is er veel veranderd. Er zijn geen voorwaarden meer verbonden aan de mogelijkheid om vrijstelling of ontheffing te verlenen. Gemeenten mogen dus zelf bepalen of en hoe vrijstelling of ontheffing wordt verleend van het verbod om winkels op zon- en feestdagen open te stellen. Dit heeft er toe geleid dat op 24 december a.s. en veelal ook op 31 december in alle omliggende gemeenten de winkels grotendeels geopend zullen zijn. De winkeliers in Huizen zien daardoor mogelijk honderdduizenden euro's omzet van inwoners van Huizen naar andere plaatsen gaan. Omzet die velen hard nodig hebben. In Hilversum, Laren, Blaricum en gemeente Gooise Meren; Naarden, Muiden, Bussum, zullen de winkels geopend zijn. Huizen is hiermee een eiland in het Gooi geworden.’

Uit de brief wordt duidelijk dat 68 winkels in Huizen open willen op 24 en 31 december.

De PvdA Huizen kent de in het collegeakkoord ‘Aan de wind’ gemaakte afspraken maar kan zich niet voorstellen dat het college geen oog heeft voor de concurrentiepositie van Huizer ondernemers en door het rigide vasthouden aan politieke afspraken voor tegenwind zorgt.

Wij hebben de volgende vragen aan het college maar ook aan de afzonderlijke coalitiepartijen:

1. Is het college en zijn de afzonderlijke coalitiepartijen bereid om het mogelijk te maken de winkels op 24 en 31 december aanstaande te openen? 

2. Zo nee, welke reden (anders dan een verwijzing naar het collegeprogramma) ligt daaraan ten grondslag?

3. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat ondernemers hierdoor geen omzet mislopen? Hoe kijken de afzonderlijke coalitiepartijen aan tegen de achterstand in concurrentiepositie zoals Detailhandel Nederland en de HOF vrezen?

4. Is er in regionaal verband door het college gesproken over de boven bedoelde situatie zodat er een ‘level playing field’ zou ontstaan voor ondernemers? Zo nee: waarom hebt u het nagelaten dit met de colleges in omringende plaatsen te bespreken?

5. Bent u als college en als afzonderlijke coalitiepartij met ons van mening dat zowel ondernemers als consumenten gediend zijn bij een openstelling van winkels op zondag 24 en zondag 31 december? Zo nee: waarom niet?

6. Vind u als afzonderlijke coalitiepartij het nakomen van afspraken uit het collegeakkoord belangrijker dan de economische positie van zoveel ondernemers?

Wij hebben meer vragen en dat zal ongetwijfeld ook voor andere raadsfracties gelden.

De brief van de HOF komt waarschijnlijk pas op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 9 november. Gelet op de korte tijd die dan nog rest voor Kerstmis, lijkt het ons het beste de brieven van Detailhandel Nederland en de HOF te agenderen voor de komende conmissieronde en raadsvergadering. Dan kan er ook over ingesproken worden. Bij dezen het verzoek aan de agendacommissie hier zorg voor te dragen.

Mocht hier onverhoopt niet de bereidheid va mogelijkheid toe zijn dan graag uiterlijk in de raadsvergadering van 9 november schriftelijk dan wel mondeling antwoord op onze vragen door het college. Om discussie in de raad met de coalitiepartijen mogelijk te maken over het door de ondernemers aangebrachte probleem zullen wij tijdens deze vergadering een motie indienen met de strekking het verzoek van de HOF in te willigen. Wij nodigen andere partijen uit dit samen met ons te doen.

Met vriendelijke groet,
PvdA Huizen

Maarten Hoelscher
Fractievoorzitter’

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media