PvdA huizen

zoek zoek

PvdA Huizen wil fors inzetten op hersteld vertrouwen

 

PvdA Huizen wil fors inzetten op hersteld vertrouwen

De Partij van de Arbeid in Huizen wil de komende raadsperiode werk maken van de participatie van inwoners en het herstellen van vertrouwen dat veel inwoners niet (meer) hebben in de politiek. De PvdA wil het komende jaar gebruiken om samen met de gemeenteraad, het gemeentebestuur en inwoners en Huizer organisaties hierover het gesprek aan te gaan en te komen tot concrete maatregelen. Als aanzet voor een gesprek hierover heeft de PvdA een aantal zaken op papier gezet. ‘Een uitgestoken hand waarvan wij hopen dat deze aangenomen wordt. Gedragenheid, ook voor democratische vernieuwing, komt immers uit de samenleving’ aldus PvdA-fractievoorzitter en lijsttrekker Maarten Hoelscher.

 Ergernissen

De Nationale Ombudsman onderzocht de ergernissen die burgers richting een gemeente hebben. Dat zijn: politiek heeft al besloten, te laat betrekken van burgers, negeren inbreng van burgers, besturen en ambtenaren weigeren een gesprek met burgers over voorgenomen plannen, gemeente verstrekt geen informatie over beslissingen die de directe leefomgeving van de burger raken, door een gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers of maatschappelijke groepen niet met de realiteit, gemeente handelt onzorgvuldig, onvolledige informatie en niet gehoord worden of je zin niet krijgen.

 

De WRR stelde in haar rapport ‘Vertrouwen in burgers’ dat de kern van succesvolle participatie van burgers ligt in vertrouwen, zowel van beleidsmakers in burgers als van burgers in beleidsmakers. Daarvoor is het van belang dat van te voren duidelijk is wat er verwacht kan worden en dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.

 

Kansen

Participatie verbeteren biedt vooral kansen! Burgers zijn niet alleen inwoners maar vaak ook vakmensen die vanuit hun eigen expertise kunnen meedenken over beleid. Bewoners kennen hun eigen omgeving ook beter dan wie dan ook en dus moet deze ervaring worden meegenomen in het maken van beleid. Burgerparticipatie kan de legitimatie van beslissingen vergroten omdat door samenwerking tussen burgers en gemeente breed gedragen oplossingen kunnen worden gevonden. De gemeente kan ook niet meer alles zelf doen gelet op het aantal taken dat vandaag de dag bij lokale overheden ondergebracht wordt; burger die zelf voor hun wijk of buurt willen zorgen zijn nodig. Door het directe contact tussen burgers, gemeente en gemeenteraad te verbeteren, kan het vertrouwen in de overheid vergroot worden.

 

Voorstellen PvdA

De PvdA heeft daarvoor de volgende voorstellen: In vroegtijdig stadium in gesprek te gaan met omwonenden, middels een participatieladder aangeven welke invloed burgers hebben (worden zij slechts geïnformeerd, geconsulteerd, is er sprake van samen beslissen, samen handelen of is er sprake van het ondersteunen van een initiatief uit de maatschappij), in elk raadsvoorstel wordt aangegeven hoe de inspraak is geregeld en wat ermee gedaan is, door het opnemen van een ‘lobbyparagraaf’ wordt voorts transparant gemaakt wie geconsulteerd is en welke belangen zijn gewogen, een bewonerseffectrapportage op te stellen bij voorstellen, tijdig, en door de gemeente begrijpelijke en open communicatie (ook over alternatieven), voldoende budget beschikbaar te stellen voor participatie en waar nodig te zorgen voor een procesbegeleider.

 

Raadspodium

De PvdA wil na het door haar geïnitieerde en succesvol verlopen raadspodium over de herinrichting van de Havenstraat opnieuw dit instrument inzetten; nu als start van een openbaar gesprek over participatie. ‘Ons voorstel is daar een aanzet toe. In ons verkiezingsprogramma staan overigens meer concrete ideeën om inwoners meer bij hun buurt en wijk te betrekken’ aldus Hoelscher. Het programma is terug te vinden op www.pvda-huizen.nl. Daar is ook de volledige tekst van ‘hersteld vertrouwen’ terug te vinden.

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media