PvdA huizen

zoek zoek

PvdA bijdrage aan begrotingsbehandeling 2014

 

De laatste begroting van dit college tijdens de raadsperiode 2010-2014 ligt vandaag ter besluitvorming aan onze raad voor. De begrotingsbehandeling is altijd een bijzonder moment. Als eigenaar van de middelen van de gemeente machtigt de raad het college over de gevraagde budgetten te beschikken om zo alle beleidsvoornemens uit te kunnen voeren. Zeker een laatste begroting als afsluiting van een raadsperiode is speciaal voorzitter. Wij zullen de komende tijd nog uitgebreid terugblikken op deze raadsperiode maar vandaag is, gelet op de agenda, juist hét moment om vooruit te kijken. Tevreden achterover leunen is, gelet op de staat van onze economie en de financieel onzekere situatie waarin veel van onze inwoners verkeren, geen optie.

Het verheugt de Partij van de Arbeid fractie dat het college het wederom gelukt is om een sluitende meerjarenbegroting aan ons voor te leggen. Het resultaat is echter onzeker en met allerlei mitsen en maren omkleed. Ook zal er geld moeten worden ingezet vanuit de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering en ontkomen wij niet aan een nieuwe bezuinigingsronde die minimaal 1 miljoen euro structureel moet opleveren. 

De begroting is sluitend voorzitter en bezuinigingen laten hun sporen achter. Of je dit nou op een sociaal verantwoorde manier doet of niet; er zijn altijd individuele burgers of groepen inwoners die door die bezuinigingen getroffen worden. Dat realiseren wij ons voor de volle 100%. De keuzes die gemaakt zijn en worden, zijn soms pijnlijk maar in onze ogen wel noodzakelijk. Het op orde houden van ons huishoudboekje is hét middel om ervoor te zorgen dat wij ook in de toekomst in staat blijven die dingen te doen die goed zijn voor Huizen en onze inwoners. Dat daarbij de keuze is gemaakt de rekening niet bij de burger neer te leggen kan op onze volle steun rekenen. De koopkracht staat al teveel onder druk met als gevolg een verdere afname van vertrouwen en terugloop van bestedingen die juist nodig zijn om de economie aan te jagen. 

In dat kader vinden wij het zeer verstandig dat onze gemeente blijft investeren in een goede toekomst voor Huizen. Dat gebeurt volop! In veiligheid, onze onderwijshuisvesting, een tweede sporthal, een verbinding tussen de oude haven en het Oude Dorp en meer zaken die het verblijf in onze leefomgeving aangenamer, overzichtelijker en veiliger maken. 

Nog bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad naar aanleiding van amendementen en moties van de collegepartijen het besluit genomen extra te investeren in de winkelcentra Oostermeent en Holleblok. Ook werd er extra geld bestemd voor het verbeteren van onze fietsinfrastructuur en het ondersteunen van evenementenorganisaties in deze zware economische tijd. Investeringen in het Stadspark, dat gefaseerd opgeknapt zal worden, werden naar voren gehaald.

Allemaal extra investeringen die niet alleen de kwaliteit van onze Huizer samenleving ten goede komen maar ook de oh zo nodige impuls geven aan de economie en werkgelegenheid. 

Maar ook binnen het Sociale Domein laten wij ons niet onbetuigd voorzitter! Niet alleen de uitvoering van de WMO is succesvol; er wordt door het college ook volop ingezet op een succesvolle uitvoering van de nieuwe wetgeving vanuit het Rijk met betrekking tot de overgang van de Jeugdzorg en de AWBZ. Nieuwe kansen die nieuwe energie kunnen geven aan zowel het college, onze ambtenaren en de raad zelf. Het wordt daarbij de uitdaging van de raad het dreigende democratisch tekort zoveel als mogelijk te beperken en onze kaderstellende en controlerende taak optimaal uit te voeren. Dat vraagt om een goede samenwerking; niet alleen tussen het college en de raad maar zeker ook binnen deze raad. Er wordt de komende tijd veel van gemeenten gevraagd, ook van raadsleden. 

In het VNG Magazine van deze week wordt minister Plasterk geciteerd die aangeeft dat gemeenteraden zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Het zal niet langer de raad zijn die, vaak tot in detail, bepaalt hoe de gemeente eruitziet maar dat de gemeente vooral vorm krijgt in samenspraak met de burger. De burger wordt geacht actief mee te doen aan de samenleving en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Deze veranderde verhouding tussen gemeente en burgers is de afgelopen jaren al steeds meer zichtbaar geworden. In plaats van het aanbieden van allerlei voorzieningen, waarop burgers vaak niet zitten te wachten, staat steeds vaker de wens van de burger centraal. Bovendien dienen burgers door een bezuinigende overheid steeds vaker een beroep te doen op hun eigen sociale netwerk in plaats van op de gemeente. Bijvoorbeeld in de rol van mantelzorger of als vrijwilliger.

De mate waarin mensen daartoe bereid zijn wordt volgens ons bepaald door het geven van voldoende ruimte deze verantwoordelijkheid in te vullen en er een sterke sociale infrastructuur is die mensen opvangt en ondersteunt op de momenten dat dit nodig is. Daarbij dienen wij voor ogen te houden dat de gemeente en het maatschappelijk middenveld er voor de burgers zijn en niet andersom. Niet het beleid staat centraal maar de burger. Zeker de burgers die hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen nemen of niet in die mate waarvan de maatschappij dat vandaag de dag verwacht. 

De regierol van de gemeente neemt toe maar mag op sommige dossiers actiever worden ingevuld. Zeker nu steeds meer van onze inwoners werkloos worden en zich zorgen maken over hun toekomst.

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. De PvdA wil kwetsbare mensen blijven ondersteunen door een activerend armoedebeleid. Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Steeds meer mensen doen een beroep op de Voedselbank en echt niet alleen mensen die van een bijstandsuitkering leven. Soms dreigt er berusting en vervreemding; ‘wij horen er toch niet bij’. Armoede als levensstijl. De PvdA vindt dat niet acceptabel, net zo min dat er in Nederland zo’n 300.000 kinderen opgroeien in armoede. Dit vraagt om een hele actieve rol van de overheid om armoede te bestrijden en uitsluiting te voorkomen. Te beginnen in Huizen.

Vooral als het kinderen betreft. Deze dienen wat ons betreft gelijke kansen te krijgen als kinderen die opgroeien in gezinnen waar voldoende inkomen aanwezig is. De kans te bieden iets te maken van hun leven. 

In de raadsvergadering van 26 september jongstleden hebben wij daarom een motie ingediend om de extra gelden die door het kabinet beschikbaar gesteld zijn voor de armoedebestrijding onder kinderen, daarvoor te oormerken. Het Huizer beleid t.a.v. het oormerken van gelden bleek helaas een niet te nemen horde. De PvdA vreest nu dat het door het kabinet beschikbaar gestelde geld niet zal worden gebruikt als een extra middel om kinderen in een armoedesituatie te ondersteunen maar zal verdwijnen om de tekorten op de begroting van sociale zaken te beperken. Hopelijk kan het college deze zorg wegnemen als wij volgende maand kennis nemen van de concrete voorstellen terzake van het college. Zeker kinderen moeten kunnen meedoen willen zij geen achterstand oplopen. 

Terug naar de orde van de dag voorzitter. 
Wat de PvdA betreft geen grote verrassingen ten opzichte van onze bijdrage bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Wij zullen vandaag dan ook onze goedkeuring geven aan alle voorliggende voorstellen.

Wel hebben wij nog een vraag aan het college:

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij aangegeven dat de provincie voor 2014 beschikt over extra geld voor digitale infrastructuur. Daarmee kunnen projecten gefinancierd worden die publieke draadloze internetverbindingen mogelijk maken. Speciaal voor winkelcentra en toeristische trekpleisters zijn dergelijke voorzieningen een stimulans om extra omzet en bezoekers te genereren. Onder verwijzing naar het project ‘Het nieuwe winkelen’ in Veenendaal, waarbij winkeliers beter inspelen op het koopgedrag van consumenten en internet en mobiele telefonie een steeds grotere rol spelen, hebben wij het college gevraagd hiernaar te kijken. De reactie was dat er bezien zou worden of er iets van de gemeente Veenendaal geleerd kan worden en er zou gesproken worden over Wifi. Hoe staat het daarmee? Is het college met ons van mening dat elke mogelijkheid, zeker wanneer daar een provinciale subsidie voor verkregen kan worden, moet worden aangegrepen om de lokale middenstand een helpende hand te reiken in deze slechte economische tijd? Graag een reactie.

Ik ga afronden voorzitter,

Huizen verkeert gelukkig in rustig vaarwater. Ook in politiek-bestuurlijke zin. Een coalitie van VVD, CDA en PvdA, de afgelopen vier jaar versterkt met Leefbaar Huizen, bestuurt Huizen inmiddels 16 jaar en niet zonder resultaat. Wij kijken tevreden en met plezier terug op die samenwerking. Datzelfde geldt overigens ook voor de samenwerking met de niet-collegepartijen in Huizen. 
De wijze waarop wij met elkaar omgaan is vrij bijzonder als ik raadsleden uit andere gemeenten goed begrijp. Laat dat vooral zo blijven. Zeker nu met de naderende verkiezingen en de daarbij horende strijd om de gunst van de kiezer de verhoudingen hier en daar op scherp kunnen komen te staan. 

Tot slot een dankwoord richting het college en ons ambtenarenkorps onder leiding van Paul Veldhuisen. De kwaliteit van de aangeleverde begrotingsstukken is de afgelopen jaren sterk verbeterd en hier is veel tijd en zorg aan besteed. Het maakt de kaderstellende en controlerende taak van de raad makkelijker en dat is van groot belang. Vanaf deze plaats wil ik hen daar hartelijk voor danken en hen veel succes en wijsheid toewensen bij de uitvoering van hetgeen vandaag besloten wordt.

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media